UNDERSTÖD OCH STIPENDIER

Nästa ansökningstid för arbetsstipendium ur fonder som ägs eller förvaltas av Finlands svenska författareförening, samt Kopiostostipendium är hösten 2023.

HYRESBIDRAG

FSF:s bidrag till hyra för arbetsrum ska sökas senast den 1 december 2022 kl. 16.00. Bidrag kan sökas oberoende av var du är bosatt. Hyresbidrag för arbetsrum i huvudstadsregionen och Vasa kan beviljas förutsatt att FSF:s egna arbetsrum är upptagna. Bidrag lediganslås nu för perioden 1.1-31.12.2023. Du kan ansöka om bidrag för hela året eller för en del av året. Individuellt bidrag kan vara högst 5 000 euro. Ansökan görs på särskild blankett som finns här.

FÖRENINGENS ARBETSRUM

Föreningen har tre arbetsrum för sina medlemmar: Teresa Gulins arbetsrum vid Rosagatan och Femte linjen i Helsingfors samt Allmänna stipendiefondens arbetsrum i författarhuset Villa Kivi i Helsingfors. Arbetsrummen beviljas efter ansökan åt medlem för ett år i taget och för högst tre på varandra följande år. Nästa gång det är möjligt att ansöka om arbetsrummen är våren 2023.

1) Teresa Gulins arbetsrum vid Rosagatan i Helsingfors

Rummet är ett ändamålsenligt möblerat arbetsrum; det får inte användas som bostad. Fonden betalar bolagsvederlag, elräkning samt hemförsäkringspremie för de inventarier som ägs av FSF. 

2) Teresa Gulins arbetsrum vid Femte linjen i Helsingfors

Rummet är ett ändamålsenligt möblerat arbetsrum; det får inte användas som bostad. Fonden betalar bolagsvederlag, elräkning samt hemförsäkringspremie för de inventarier som ägs av FSF.

3) Allmänna stipendiefondens arbetsrum i författarhuset Villa Kivi i Helsingfors

Rummet är ett ändamålsenligt möblerat arbetsrum; det får inte användas som bostad. Stiftelsen Villa Kivi har allmänna regler för husets arbetsrum vilka ska följas även av FSF:s stipendiat.

ARBETSRUM PÅ KANSLIET

Det finns ett arbetsrum på kansliet i Helsingfors som medlemmar kan använda. Arbetsrummet kan bokas för allt från en halv dag till en vecka. Ansökan riktas till kansliet och bör innehålla datum då medlem önskar nyttja arbetsrummet.

RESEBIDRAG

Resebidrag beviljas för aktivt litterärt arbete med egen text (inte för uppträdande, deltagande i konferenser e.d.). Resa som varar minst två veckor prioriteras. Medlem kan inte tilldelas mer än ett resebidrag per år. Om resebidrag beviljats två år i följd hålls en paus på minst ett år. Bidraget kan vara högst 1.200 euro. Resebidrag beviljas inte författare som innehar FSF:s arbetsrum eller lyfter hyresbidrag för arbetsrum. Ansökan bör vara kansliet till handa i god tid före beräknad avresa. Ansökan görs på särskild blankett.

ALLMÄNNA STIPENDIEFONDENS LÄGENHET I VASA

Arbetsrumslägenheten på Skolhusgatan 63 A i Vasa (2 rum + k) har löpande ansökningstid. Lägenheten får disponeras under kortare eller längre tid, dock högst sex månader. Två författare kan dela på lägenheten förutsatt att båda är överens om det. Det finns två ändamålsenligt inredda arbetsrum. Lägenheten är nyrenoverad och det finns tillgång till cykel. Fritt formulerad ansökan sänds till FSF:s kansli. Ansökan skall innehålla en kort arbetsplan.

MODELLAVTAL MED FÖRLAG

FSF har tillsammans med förlag arbetat fram modellavtal som stöd för författare. Hör av dig till kansliet om du önskar få dessa till påseende.