UNDERSTÖD OCH STIPENDIER

Ansökan om arbetsstipendium ur fonder som ägs eller förvaltas av Finlands svenska författareförening, samt Kopiostostipendium, sker nästa gång hösten 2021. 

HYRESBIDRAG

FSF:s  bidrag till hyra för arbetsrum gällande andra halvåret 2021 ska sökas senast 30.4. Bidraget kan vara högst 2 000 euro. Ansökan görs på blankett som fås här.

FÖRENINGENS ARBETSRUM

Föreningen har tre arbetsrum för sina medlemmar: Teresa Gulins arbetsrum vid Rosagatan och Femte linjen i Helsingfors samt Allmänna stipendiefondens arbetsrum i författarhuset Villa Kivi i Helsingfors. Arbetsrummen beviljas efter ansökan åt medlem för ett år i taget och för högst tre på varandra följande år. Ansökningstiden är nu öppen.

1) Teresa Gulins arbetsrum vid Rosagatan i Helsingfors

Rummet är ett ändamålsenligt möblerat arbetsrum; det får inte användas som bostad. Fonden betalar bolagsvederlag, elräkning samt hemförsäkringspremie för de inventarier som ägs av FSF. Rummet lediganslås för perioden 1.9.2021-31.8.2022. Ansökan riktas till FSF:s styrelse och sänds till FSF:s kansli. Ansökningstiden går ut 18.5.

2) Teresa Gulins arbetsrum vid Femte linjen i Helsingfors

Rummet är ett ändamålsenligt möblerat arbetsrum; det får inte användas som bostad. Fonden betalar bolagsvederlag, elräkning samt hemförsäkringspremie för de inventarier som ägs av FSF. Rummet lediganslås för perioden 1.9.2021-31.8.2022. Ansökan riktas till FSF:s styrelse och sänds till FSF:s kansli. Ansökningstiden går ut 18.5.

3) Allmänna stipendiefondens arbetsrum i författarhuset Villa Kivi i Helsingfors

Rummet är ett ändamålsenligt möblerat arbetsrum; det får inte användas som bostad. Stiftelsen Villa Kivi har allmänna regler för husets arbetsrum vilka ska följas även av FSF:s stipendiat. Ansökan om att få disponera rummet från 1.9.2021 för en tid om sex månader eller ett år riktas till FSF:s styrelse och sänds till FSF:s kansli. Ansökningstiden går ut 18.5.

ARBETSRUM PÅ KANSLIET

Det finns ett arbetsrum på kansliet i Helsingfors som medlemmar kan använda. Arbetsrummet kan bokas för allt från en halv dag till en vecka. Ansökan riktas till kansliet och bör innehålla datum då medlem önskar nyttja arbetsrummet.

RESEBIDRAG

Ansökan om bidrag för aktivt litterärt arbete utomlands med egen text (inte för uppträdande, deltagande i konferenser e.d.) kan sökas i god tid före avresa. Ansökan görs på särskild blankett som fås från kansliet eller laddas ner från menyn till vänster. Resebidrag beviljas inte författare som innehar FSF:s arbetsrum eller lyfter hyresbidrag för arbetsrum.

ALLMÄNNA STIPENDIEFONDENS LÄGENHET I VASA

Arbetsrumslägenheten på Skolhusgatan 63 A i Vasa (2 rum + k) har löpande ansökningstid. Lägenheten får disponeras under kortare eller längre tid, dock högst sex månader. Två författare kan dela på lägenheten förutsatt att båda är överens om det. Det finns två ändamålsenligt inredda arbetsrum. Fritt formulerad ansökan sänds till FSF:s kansli. Ansökan skall innehålla en kort arbetsplan.

MODELLAVTAL MED FÖRLAG

FSF har tillsammans med förlag arbetat fram modellavtal som stöd för författare. Hör av dig till kansliet om du önskar få dessa till påseende.