Modellavtal för e-bok

08.06.2017 kl. 15:38
E-bok: verket återgivet i elektronisk form.

Mellan (författarens namn) nedan författaren, och (förlagets namn), nedan förlaget, har idag ingåtts följande avtal gällande verket (verkets namn):

§ 1 Definitioner

E-bok: Verket återgivet i elektronisk form. 

Nettointäkt: Förlagets intäkt vid försäljning av verket efter avdrag för mervärdesskatt samt rabatter och andra distributionsavgifter till återförsäljare och samarbetspartners.

§ 2 Upplåtelsens omfattning

Genom detta avtal upplåter författaren till förlaget ensamrätt att på svenska språket i form av e-bok, på villkor som definieras nedan, utge och sälja verket. Avtalet omfattar det i pappersversion utgivna verket, vars upphovsrätt tillhör författaren ensam. Förlaget har rätt att överlåta verket till en annan part för distribution och försäljning. Förlaget har rätt att efter överenskommelse med författaren sälja enskilda kapitel eller avsnitt ur en e-bok. 

Förlaget har rätt att sälja e-boken också för utlåning på allmänna bibliotek, dock så att utlåningen av e-boken följer samma logik som utlåningen av pappersboken: licensen till e-boken upplåts till en låntagare i taget.

I marknadsföringssyfte får förlaget publicera utdrag ur verket och dela ut högst 200 friexemplar (gäller sammantaget pappersbok och e-bok). För denna publicering betalas ingen royalty.

Förlaget har upphovsrätten, äganderätten och användarrätten till e-bokens tekniska koncept, källkod, tekniska, funktionsmässiga och grafiska lösning.

Ifall förlaget med författarens tillåtelse vill koppla en ljudinläsning av texten till e-boken avtalas separat om detta. Läsplattors och andra distributionskanalers egna elektroniska uppläsningsprogram kräver ingen separat överenskommelse.

Avtalet omfattar enbart e-boken, inte andra former av e-litteratur, så som mångmediala produkter och andra hybrider. Om dessa görs separata avtal med författaren.

§ 3 Avtalets omfattning i tiden

Avtalet gäller 36 månader från det att e-boken har utkommit, och förnyas automatiskt med ett år i taget ifall ingendera parten säger upp det senast 4 (fyra) månader innan avtalet går ut. 

Förlaget har förstahandsrätt att ge ut det i § 1 angivna verket som e-bok. Om författaren skriftligen kräver att förlaget skall ge ut verket som e-bok och förlaget inte svarar författaren inom två månader och ingår avtal om e-bok inom fyra månader efter förfrågan, förfaller förlagets förstahandsrätt.

§ 4 Manuskript och tekniskt skydd

Förlaget använder den av författaren för pappersboken publicerade textversionen. Förlaget har rätt att besluta om verkets utseende i samråd med författaren. Distributören ansvarar för de lösningar som införs i e-boksläsare. Förlaget ansvarar för att verket i görligaste mån skyddas mot tekniskt intrång och otillbörligt nyttjande.

§ 5 Friexemplar

Författaren erhåller två fria nedladdningar av verket i elektronisk form. För författarens friexemplar betalas inte royalty.

§ 6 Garantihonorar och royalty

a) Ersättning till författaren utgår i form av ett garantihonorar om 100 euro som utbetalas vid undertecknandet av detta avtal. Författararvodet (royaltyn) utgör 24 % av förlagets nettointäkt.

b) Om verket publiceras enbart som elektronisk bok utgår ersättning till författaren i form av ett garantihonorar om 300 euro som utbetalas när detta avtal undertecknas. Författararvodet utgör 30 % av förlagets nettointäkt.

§ 7 Redovisning

Redovisning av försäljning av verket samt utbetalning av royalty för varje kalenderår skall ske före utgången av juni månad följande år.

Redovisningen skall innehålla uppgifter om totalt antal sålda exemplar i elektronisk form, uppgifter om den totala nettointäkten samt saldo författaren till godo.

Förlaget är skyldigt att på begäran förse författaren eller av denna bemyndigad person med kopior av de verifikat och andra handlingar som gäller redovisningen av försäljningen av verket.

§ 8 Överlåtelse av förlagsrätt

Förlaget får inte överlåta sin på detta avtal grundade rätt om inte hela förlagsverksamheten eller dess skönlitterära sektion överlåts. Om en överlåtelse sker ansvarar den överlåtande parten fortfarande för uppfyllandet av detta avtal. Författaren skall omgående underrättas om en överlåtelse.

Om förlaget försätts i konkurs upphör utgivningsrätten omedelbart. Om förlaget inställer sina betalningar, erbjuder en lägre ersättning än den överenskomna eller försätts i likvidation har författaren rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

§ 9 Tvister

Om det vid tolkningen av detta avtal uppstår oenighet om avtalets rätta innehåll skall vardera parten verka för att ett utlåtande i frågan ges av en nämnd som tillsatts av Finlands svenska författareförening rf och Finlands Förlagsförening rf. Om samförstånd inte nås avgörs frågan i tingsrätten.

Johanna Sandberg