PM om skattedeklarationen för 2017

25.04.2018 kl. 11:27

PM OM SKATTEFRÅGOR FÖR SKATTEÅRET 2017

Granska noggrant den förhandsifyllda deklarationen!

Datum för när deklarationen senast ska returneras finns angivet på den.  Om ingenting behöver tilläggas eller korrigeras behöver deklarationen inte returneras till skatteverket. Du kan också deklarera på nätet, inloggningen sker med dina bankkoder. Viktigt är att du undertecknar deklarationen och returnerar den inom utsatt tid till skatteverket. Ta en kopia åt dig själv.

1. ALLMÄNT

Det här PM:et är ämnat för att hjälpa dig att göra din skattedeklaration och koncentrerar sig bara på frågor som är speciella för författare i samband med beskattningen. Läs också Skatteverkets egen guide ”Deklarationsanvisning”. Den på förhand ifyllda deklarationen ser färdig ut, men den är inte färdig, och det är skäl att förhålla sig kritiskt till den.

Det är obligatoriskt att granska deklarationen. Du är själv ansvarig för eventuella felaktiga uppgifter om du inte korrigerar dem.

Använda blankett 15 (Konstnärens och frilansens inkomster) när du deklarerar. Du kan skriva ut blanketten från www.skatt.fi à blanketter. Läs anvisningarna för ifyllandet noga. På blankett 15 kan du meddela om de stipendier du erhållit under 2017 samt de kostnader du haft för inkomstens förvärvande. På denna blankett uppges inga sådana inkomster som det innehållits förskottsskatt på. De inkomsterna finns redan upptagna på den förhandsifyllda blanketten. Vid punkt 3.1 på blankett 15 fyller författare som finns införda i förskottsuppbördsregistret i sina inkomster, eftersom utbetalaren inte har innehållit skatt på dem.

Utmaningarna gällande författarens beskattning tenderar att vara dessa: stipendiernas beskattning, avdrag för hjälpmedel för förvärvandet av inkomst samt hur de riktas. Trots att skattestyrelsen ger klara anvisningar för beskattningen så sker misstag hos de enskilda skatteberedarna. Skillnaden kan vara stor beroende på vilken regional skattemyndighet som författaren hänförs till. Tyvärr är inte alla insatta i författaryrkets många dimensioner och de kan behandla dig som en amatörskribent. Som medlem av Finlands svenska författareförening så är du per definition en professionell författare.

SOM FÖRFATTARE ÄR DU PROFESSIONELL KONSTNÄR

Den som får sin utkomst av konstnärligt arbete eller av stipendium som beviljats för konstnärligt arbete anses vara en professionell konstnär.  Även om hela utkomsten inte har sin grund i  konstnärsyrket kan den som kan påvisa regelbunden och professionell verksamhet inom något konstområde definieras som professionell / yrkesverksam konstnär. Aktiv konstnärlig verksamhet under tidigare år - i ditt fall att du har gett ut böcker -  är också ett bevis för att du är en professionell konstnär. Ett kriterium är också medlemskap i yrkeskårens centralorganisation. Uppge i din deklaration att du är medlem i FSF och har erlagt medlemsavgift till föreningen.

Definitionen är till hjälp när kostnader som konstnärsyrket förorsakar ska godkännas. Du kan hänvisa till Högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD 2009:106 vid deklarationsblankettens punkt ”Tilläggsuppgifter” eller på en skild bilaga, som många författare väljer att lägga till deklarationen.

Uppge att du enligt skattestyrelsens anvisning och definitionen i HFD 2009:106 är en professionell konstnär och att du i beskattningen bör behandlas som en sådan, inte som en amatör.

DEN FÖRHANDSIFYLLDA DEKLARATIONEN ÄR INTE TILLRÄCKLIG

I deklarationen har beskattaren  samlat uppgifter om löner och arvoden, d.v.s. om dina skattepliktiga inkomster som utbetalarna har meddelat till skatteverket. Granska dem noggrant! Observera att  bland annat kostnaderna för inkomstens förvärvande saknas i deklarationen. Du måste själv räkna ut och skriva in dem.

UPPSKOV

Om du av något speciellt skäl (till exempel sjukdom eller resa)  behöver uppskov med att returnera deklarationen kan du be om respit på blankett 3200 (www.skatt.fi/blanketter).

PENSION

Om du lyfter någon form av pension betraktas detta alltid som huvudinkomst, och beskattas enligt det. Övriga inkomster beskattas som biinkomst med en högre skatteprocent. Hit hör upphovsrättsarvoden och -ersättningar från till exempel förläggare, Teosto, Kopiosto och Sanasto,  uppträdande-, skriv-, mötes- och övriga arvoden samt  även låneersättningen. Avdragen för ditt författararbete får du dra av från pensionsinkomsten (HFD 2009:106 och HFD 2010:4).

Pensionerna (såväl arbets- som de skattepliktiga konstnärspensionerna) har antecknats vid punkt 1.2. De skattefria konstnärspensioner som beviljats före år 1984 ska behandlas på samma sätt som  de skattefria stipendierna i beskattningen.

EGEN BOKFÖRING, DAGBOK

Författare är skyldiga att föra dagbok över sina inkomster och kostnader och det är viktigt att du gör det så att du kan följa med att beskattningen blir korrekt. Bäst är att systematiskt spara och arkivera alla kvitton och verifikat under årets lopp. Alla verifikat ska sparas i sex år.

2. INKOMSTER FRÅN DEN KONSTNÄRLIGA VERKSAMHETEN

Löner, arvoden, upphovsrättsersättningar och andra inkomster räknas till det skatteår då du lyft dem eller de på annat sätt har tillfallet dig, det vill säga betalats ut till författaren. Stipendier hör till det skatteår du haft möjlighet att lyfta dem och inte till det år då du de facto lyft dem.

Jämför de förhandsifyllda uppgifterna med dina kontointyg och verifikat. På inkomstsidan finns alla författarens olika inkomster: upphovsrättsersättningar, bland annat de ersättningar förlag betalat ut åt dig samt ersättningar från Sanasto, Kopiosto och Teosto, arvoden från uppträdanden, mötesarvoden m. m. Alla dessa är specificerade i redovisningen under dessa punkter:

1.1 författarens lön, arvoden och ersättningar. Upphovsersättningen återfinns antingen här eller i punkt 1.4. Beskattarens egen definition är oklar beträffande under vilken punkt upphovsrättsliga ersättningar ska finnas så viktigast är att summan stämmer.

1.2 alla erlagda pensionsinkomster, det vill säga arbets-, företagar- samt konstnärspension. Konstnärspension som tilldelats innan 1984 är skattebefriad.

1.3 socialbidrag och sjukförsäkringslagstadgade bidrag såsom föräldra- eller studieledigt eller sjukdagpenning.

1.4 de skattepliktiga stipendierna.

3. STIPENDIER OCH PRIS

I huvudsak är all inkomst skattepliktig. Inkomstskattelagens 82 § gör dock några undantag från denna huvudregel. Stipendier och pris  beviljade av stat, kommun eller annat offentligt samfund eller Nordiska Rådet, samt konstnärspensioner som  beviljats  före 1.1.1984 är obegränsat skattefria.

Stipendier och pris som beviljats av stiftelser, fonder eller föreningar är skattefria i den mån summan av dem och de skattefria stipendierna och prisen från offentliga samfund, efter avdrag för inkomstens förvärvande och upprätthållande, inte överstiger årsbeloppet för statens konstnärsstipendium, 20 309,40 euro år 2017. Vissa pris beviljas skattefrihet av finansministeriet; vanligen är det beviljaren som ansöker om det före priset delas ut. Om du innehar ett årsstipendium och beviljas ett större litterärt pris som inte är skattefritt (kontrollera med beviljaren!) kan du själv anhålla om skattefrihet för priset. Det är viktigt att agera snabbt; efter att beskattningen avslutats är det svårt att påverka den.

Stipendierna uppges på blankett 15 vid punkt 3.2 (skattebelagda) eller 3.3 (skattefria). Du bör spara beslut om beviljade  stipendier i din dagbok.  Du måste själv räkna ut den beskattningsbara delen av stipendierna. Om du enbart har erhållit skattefria stipendier, d.v.s. statens konstnärsstipendium eller biblioteksstipendium eller privata stipendier under maximigränsen 20 309,40 euro antecknar du dem vid punkterna 3.3 och 5.8. Detta för att undvika att beskattaren riktar avdrag för inkomstens förvärvande mot stipendiet. De utgifter för inkomstens förvärvande som en författare haft får inte riktas mot skattefria stipendier, enligt beslut av HFD 19.8.1987 nr 3028. Avdragen ska göras mot den skattepliktiga delen av inkomsten.

Biblioteksstipendiet är ett av undervisnings- och kulturministeriet beviljat skattefritt stipendium  för konstnärligt arbete (inkomstskattelagen § 82.4) medan låneersättningen, som tillkom år 2010, är en skattepliktig ersättning. Undvik termen biblioteksbidrag eftersom det kan te sig otydligt för behandlaren.

Spara kontoutdrag och brev om beviljade stipendier i anslutning till dagboken. Kopior av brev om beviljade arbetsstipendier kan också sändas in med deklarationen.

4. AVDRAG / KOSTNADER FÖR INKOMSTENS FÖRVÄRVANDE

Författaryrket är till sin natur sådant att det till dess utövande behövs redskap och hjälp. Dessa är avdragbara i beskattningen.

Beskattaren bör godkänna alla bestyrkta utgifter för författararbetet som ansluter sig till inkomstens förvärvande. Undantag är de arbetsredskap och ersättningar som har erlagts med projektstipendium som beviljats för ifrågavarande ändamål. Kvitton i original eller annan  tillförlitlig utredning om de avdrag du yrkar på bör sparas i dagboken men de ska inte sändas med skattedeklarationen om inte beskattaren uttryckligen ber om det. Också stora avdrag godkänns i allmänhet, förutsatt att de är klart och tydligt motiverade. Det händer att beskattaren ber att får se kvitto på dylika utgifter.

Det är  skäl att noggrant utreda och  specificera yrkandena på avdrag. Kom ihåg  att beskattaren inte känner till  de speciella omständigheter som är typiska för författaryrket. Därför måste avdragen motiveras.

Om dina avdrag totalt inte överskrider 750 euro behöver du inte specificera dem. De godkänns som ett schablonavdrag av beskattaren. Avdragen görs från den beskattningsbara inkomsten, och sänker på så vis din skatt.

Avdragen sorteras i kategorier och deklareras under punkt 4 på blankett 15. Om du har avdrag för inkomstens förvärvande som inte ryms på blankett 15 kan du redogöra för dem på ett separat papper.

Nedan kommentarer beträffande avdrag som kan göras på blankett 15.

4.1 Arbetsrum. Om du har ett separat arbetsrum är hyran, eller bolagsvederlaget för det, i sin helhet avdragsbar i beskattningen. Om du arbetar hemifrån drar du av den del av hyran eller vederlaget för hela  bostaden som gäller ditt arbetsrum så att du uppger yta och hyra för hela lägenheten, arbetsrummets storlek och själv räknar ut hyran för det. Kostnader för belysning, elektricitet, värme, städning och reparation för arbetsrummet är avdragbara. Om du saknar verifikat kan du göra en egen uppskattning.

För författare som ägnar sig åt författarskap på heltid men inte har ett separat arbetsrum följer beskattaren sina egna anvisningar, varvid avdraget är högst 840 euro för hela året. För deltidsanvändning godkänns 420 euro och för  tillfällig användning (till exempel för att skaffa biinkomster) 210 euro.

Om författaren arbetar på många olika ställen, till exempel hemma och i ett skilt arbetsrum, är utgifterna för båda dessa i sin helhet avdragbara i beskattningen. Enligt högsta förvaltningsdomstolens beslut (HFD 1981/3094) är utgifter för arbetsrum för den professionella författaren i sin helhet avdragbara i beskattningen. Detta givetvis till den del du inte erhållit hyresbidrag för rummet, till exempel från FSF.

4.2 Material och tillbehör. Porto, skrivpapper, färgkassetter, minnesstickor och annat kontorsmaterial samt kopieringskostnader är avdragbara.

4.3 Telefon och internet. Dessa är absolut nödvändiga för en författare för att utöva sitt yrke. Gör en uppskattning av hur stor andel av de totala kostnader som hänför sig till författarverksamheten. Du får också dra av kostnader för skapande och upprätthållande av hemsidor.

4.4 Facklitteratur och medlemsavgifter. Utgifter för anskaffning av facklitteratur och -tidskrifter/-tidningar är avdragbara. Medlemsavgiften till FSF, 130 euro,  är avdragbar liksom även medlemsavgifterna till andra fackförbund (kontrollera att de inte redan antecknats i deklarationen vid punkt 3.1).

4.5 Arbetsresor. Om du har ett separat arbetsrum kan du dra av kostnaderna för resa mellan hem och arbetsrum enligt billigaste färdmedel (allmänna transportmedel) på huvudblanketten, punkt 3.5. Självrisken är 750 euro, det maximala avdraget 7 000 euro.

Resekostnader föranledda av yrkesutövande i hemlandet och utomlands är avdragbara, till exempel besök hos förläggare, resor för materialinsamling (museer, arkiv) eller uppträdanden och resor som företagits för att upprätthålla yrkeskompetensen. Kostnader i och med deltagande i FSF:s evenemang som stöder författaren i sitt arbete är avdragbara. Utgifterna avdras i enlighet med verifikat: resebiljetter, hotellräkningar, taxikvitton och restaurangnotor. 

När det gäller utrikesresor bör du kunna påvisa att det är fråga om en seminarie- eller studieresa, eller en resa vars syfte är att upprätthålla yrkeskompetensen.

Om du gör en kombinerad semester- och arbetsresa måste du göra en noggrann utredning över den del av resan som inte är en privat semesterresa. Du har till exempel besökt platser där din roman ska utspela sig, eller samlat annan information på ort och ställe.

Om du inte erhållit dagtraktamente för en arbetsresa kan du avdra de extra levnadskostnader som orsakats av arbetsresan som kostnad för inkomstens förvärvande. Kvitton över måltider på restaurang eller motsvarande skall sparas i dagboken.

Enligt skattestyrelsens anvisningar kan man  dra av 27 euro för en inrikesresa  som varat mer än 6 timmar och 15 euro  om resan varat mindre än 6 timmar. Därtill får man dra av logikostnader i enlighet med verifikat.  Om du använt egen bil är avdraget  24 cent/km. Du måste noggrant motivera varför du måste använda egen bil.

Vid utrikesresor kan man för höjda levnadskostnader dra av de belopp för utrikesdagtraktamenten som skattestyrelsen fastställt (se www.skatt.fi).

Rese- och logikostnader gällande residensresor är avdragbara, förutsatt att du inte erhållit projektstipendium eller resebidrag (t.ex. från FSF) för att täcka kostnaderna. För kost kan avdras hälften av stadgat dagtraktamente för landet i fråga.

4.6 Avskrivningar. Utgifter för anskaffande av brukstillgångar (arbetsredskap) är avdragbara. Om du uppskattar användningstiden för en apparat eller annat föremål till högst tre år, får utgifterna för anskaffningen avdras i sin helhet under anskaffningsåret. På samma sätt får du avdra alla anskaffningsutgifter för mindre brukstillgångar (kostnad under 1 000 euro), till exempel mobiltelefon eller dator. Kostnaderna för reparation och service av arbetsredskap är också avdragbara.

Anskaffningsutgifterna för arbetsredskap och inventarier avsedda för  långvarigt  bruk  minskas med en årlig avskrivning om högst 25 % av de sammanlagda anskaffningsutgifterna (skilt för varje redskap). De år dina inkomster varit små kan du överväga att göra en mindre avskrivning (eller ingen alls). Om du har erhållit projektstipendium  för anskaffning av ett arbetsredskap kan du  givetvis inte  yrka på avdrag för anskaffningspriset.

4.7 Övriga kostnader.

a) Kläder för uppträdande. Du kan dra av kostnader för kläder, frisyr och sminkning om sådant har krävts för ett uppträdande. Dokumentera noga med en förteckning över uppträdanden, tid och plats. Skicka med tidningsurklipp om sådana finns. Om du kan påvisa ett direkt samband mellan kostnaderna och inkomstförvärvandet bör avdragen godkännas.

b) Studier. Kostnad för deltagande i till exempel kurs i att uppträda eller IT-kurs är avdragbar om du kan påvisa att det är en kostnad för inkomstens förvärvande.

c) Agentarvoden. När din agent redovisar arvoden till dig bör agentens egna utgifter (provisionen) - som du står för - specificeras (de avdras från ditt arvode). Dra av dessa utgifter som kostnad för inkomstens förvärvande och följ noggrant med hur beskattaren förhåller sig till dina avdrag. Bifoga en kopia av agentens redovisning.

d) Obligatoriska pensionsförsäkringspremier. Premierna för företagarpensionsförsäkringen FöPL som används för  att försäkra beskattningsbara inkomster  och  LFöPL-försäkringen  som försäkrar  arbetsstipendier är avdragbara. Avdraget görs vid punkt 3.2 på huvudblanketten.

5. INKOMSTUTJÄMNING

Varierande inkomster belastas extra på grund av den progressiva beskattningen. Det är särskilt kännbart när du erhållit en engångsinkomst som är stor i jämförelse med dina vanliga inkomster.  Det kan vara fråga om en ersättning för flera års arbete eller en  inkomst som på något annat sätt samlats under flera års tid. Det här gäller till exempel författare som har arbetat med en bok i över ett år innan hen får upphovsmannahonorar för boken.

I inkomstskattelagen 128 § stadgas att om skattskyldig under skatteåret har erhållit en inkomst om minst 2 500 euro som kan betraktas som ett för- eller efterskott för två eller flera år och som uppgår till  minst en fjärdedel av det sammanlagda beloppet av nettoinkomsterna under skatteåret, bör vid beskattning av sådan engångsinkomst verkställas inkomstutjämning på den skattskyldigas begäran.

Inkomstutjämningen är inte alltid fördelaktig för den skattskyldiga. Resultatet av utjämningen varierar beroende på det totala inkomstbeloppet, det inkomstbelopp som skall utjämnas och antalet år som motiverar utjämningen. Bäst är att yrka på inkomstutjämning redan i samband med deklarationen. Om du inte på förhand kan räkna ut huruvida inkomstutjämningen blir förmånlig för dig eller inte, kan du i samband med yrkandet uppge att utjämning yrkas endast i det fall det leder till ett förmånligt resultat för dig. Yrkandet kan du göra vid punkt 15 ”Tilläggsuppgifter”.

6. FÖRLUSTUTJÄMNING

Om yrkesutövandet ger upphov till förlust,  d.v.s. ingen beskattningsbar inkomst har funnits för att täcka de avdragbara kostnader som yrkesutövandet gett upphov till, skall du be skattenämnden konstatera förlust. Du får dra av den bekräftade förlusten från din beskattningsbara inkomst i statsbeskattningen och kommunalbeskattningen under de följande 10 skatteåren, efterhand som beskattningsbar inkomst uppstår.

7. ÖVRIGT

Ta  en  kopia  av din deklaration, inklusive bilagor, sedan du fyllt i och undertecknat den.

När beskattningen slutförts på hösten och debetsedeln kommer är det viktigt  att du genast granskar den och noggrant jämför den med din dagbok och kopian av  din deklaration och att du fäster särskild uppmärksamhet vid hur beskattaren har förhållit sig till dina stipendier och till de avdrag du yrkat på.

Om något är oklart är det bäst att  besöka skattebyrån och se på handlingarna. Vid behov bör du skriftligen anhålla om korrigering eller om så krävs besvära dig.

Håll gärna FSF à jour med eventuella skatteproblem så att vi kan följa med utvecklingen, och  skicka oss kopior av beslut från länsrätten och HFD som rör din beskattning, tack!

Uppgifter om beskattningen får du på www.skatt.fi. Skattebetalarnas Centralförbund ger skattejuridiska råd per telefon 0600-17100 (2,04 euro/min).

Johanna Sandberg