Seniorlägenheten i Pargas ledig

28.04.2021 kl. 11:35
Allmänna stipendiefondens lägenheten i Folkhälsanhuset i Pargas är ledig.

Medlem av FSF kan beviljas boenderätt i stipendiatlägenheten. Boenderätt beviljas i första hand medlem som erkänsla för betydande litterär verksamhet. Lägenheten kan i första hand ansökas av medlem som fyllt 63 år – men notera att ansökningar av medlemmar under 63 år också kan beaktas. Ansökan riktas till FSFs styrelse och ska vara kansliet tillhanda senast 31.5.2021. Månadshyran är 480 euro.

 

Regler för FSF:s stipendiatlägenhet i Folkhälsanhuset i Åboland

1. Finlands svenska författareförenings (FSF) Allmänna stipendiefond äger lägenhet nr 4 i Folkhälsanhuset i Åboland vid Munkviksvägen 31 i Pargas. Lägenheten omfattar  två rum och kök samt balkong, sammanlagt 65,5 m2. Den fungerar som stipendiatlägenhet.

2. Medlem av FSF kan beviljas boenderätt i stipendiatlägenheten i enlighet med avtal som FSF sluter med honom/henne. Nedan används  termen hyresgäst.

3. Hyresgästen betalar överenskommen hyra för lägenheten till FSF. Han/hon förbinder sig att teckna hemförsäkring samt tecknar elkontrakt och gör flyttanmälan.

4. Boenderätt beviljas i första hand medlem som erkänsla för betydande litterär verksamhet. Den kan i första hand ansökas av medlem som fyllt 63 år.

5. Boenderätten beviljas på basis av ansökan. Beslut i frågan fattas av FSF:s styrelse eller förstärkta styrelse.

6. Boenderätten är personlig och kan inte överlåtas åt annan person, ej heller åt make/maka.

7. När boenderätten upphört disponerar föreningen över lägenheten omedelbart, eller senast efter sex månader.

8. Hyresgästen förbinder sig att hålla bostaden i gott skick. Eventuella skador i lägenheten som förorsakats av hyresgästen ersätts av honom/henne.

9. Vid behov av reparationer eller andra åtgärder som hänför sig till lägenheten förbinder sig hyresgästen att omedelbart kontakta seniorhusets disponent och föreningens kansli. Skador som uppstått på grund av att hyresgästen underlåtit att göra detta ersätts av honom/henne.

10. Ifall hyresgästen genom sin livsföring bryter mot god sed och god grannsämja eller upprepade gånger underlåter att uppfylla ovan nämnda förpliktelser kan FSF upphäva boenderätten.

11. Medlem som tilldelas rätt att bo i FSF:s lägenhet i Folhälsanhuset i Åboland tecknar ett hyreskontrakt med FSF som omfattar dessa regler. Kontraktet är inte tidsbegränsat.