FSF uttalade sig om DSM-direktivets implementering

29.10.2021 kl. 12:31
FSF har 29.10 gett sitt utlåtande till förslaget till regeringens proposition till riksdagen, med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen.

Utgångspunkten för utkastet till propositionen är beklagligtvis ett användarcentrerat perspektiv. Upphovsrättsinnehavarens rättigheter försvagas märkbart på många punkter.

Utkastet till regeringens proposition till riksdagen, med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen, innebär stora förändringar som nu delvis går längre än vad DSM-direktivet förutsätter. Vi är förvånade över att ministeriet valt att inte engagera intresseföreningarna i arbetet.

Implementeringen av DSM-direktivet på nationell nivå har varit en utdragen process där Undervisnings- och kulturministeriet bett om arbetsro och vi, intresseföreningarna, långt hållits utanför beredningen. Utkastet till regeringens proposition bör återremitteras och beredas om så att det bättre motsvarar DSM-direktivets anda där upphovsmakarnas rättigheter stärks. 

Det är av yttersta vikt att en moderniserad upphovsrättslagstiftning fortsättningsvis inkluderar paragrafer gällande förlagsavtal. FSF välkomnar möjligheten att spegla nuvarande paragrafer mot DSM-direktivet och i och med det förbättra författarnas möjlighet att häva sig i ett läge där den enskilda konstutövarens rättigheter till skälig ersättning för sitt arbete märkbart har försämrats. Tyvärr ser vi inte att de föreslagna ändringarna skulle medföra den modernisering som beredaren hänvisar till. FSF är förvånade över att vår expertis inte tidigare hörts då dessa för oss ytterst viktiga paragrafer har formulerats. För oss författare är de förändringar som föreslås gällande förlagsavtalen något som vi gärna hade diskuterat med beredarna. På det sättet hade vi haft möjlighet att vara med och formulera för oss ändamålsenliga paragrafer. Eftersom dessa förändringar inte beretts öppet så har vi svårt att nu förhålla oss till de föreslagna ändringarna. Vem är det som yrkat på dessa förändringar och varför? Varför väljer ministeriet att utföra beredningen på detta exkluderande sätt?

Det är med bestörtning som vi, en yrkeskår som i och med sitt förvärv garanterar yttrandefrihet och åsiktsfrihet i enlighet med Finlands grundlag, får hela vår yrkesroll ifrågasatt – med yttrandefriheten som argument. Beredarens tolkningar går nu helt emot den nordiska traditionen av en elegant och smidig upphovsrättslagstiftning som garanterar yttrandefriheten just i och med konstnärers rätt till sitt verk. Om beredarens mål har varit att sänka tröskeln för innovationer och att uttrycka sig med hjälp av nya (digitala) medel så har marken nu beretts genom att trampa på de garantier för yttrandefrihet som det tagit år att bygga upp. Det är genom att värna om fungerande strukturer som de bästa och mest hållbara moderniseringarna kan göras. Det finns skäl att se över konsekvensbedömningen för utkastet till proposition ytterligare.

Beredaren ställer konstnärens och användarens yttrandefrihet emot varandra och försämrar på det sättet situationen för bägge parter. Det är genom att garantera konstnärens rätt till sin intellektuella egendom och till skälig ersättning då den används som vi på bästa sätt möjliggör en kreativ och nyskapande framtid. Det finns ingen intellektuell egendom att värna om och återge om förutsättningarna för att skapa den ringaktas. Bildningslandet Finland har inte uppstått ur intet utan genom många år av skapande arbete. Det är tack vare de lagenliga garantier för intellektuellt och konstnärligt ägarskap som vi har den omfattande yttrandefrihet som vi har idag.

Finlands svenska författareförening har i sitt utlåtande fokuserat på de paragrafer som gäller förlagsavtalen. De ändringar som vi har föreslagit har gjorts tillsammans med Suomen Kirjailijaliitto och Finlands facklitterära författare. Det är beklagligt att våra ändringsförslag nu är reaktionära, istället för proaktiva. Finlands svenska författareförening vill poängtera att lagstiftningsprocesser inte kan utföras förtjänstfullt utan att aktivt involvera berörda parter. Vi har i vårt utlåtande hänvisat till våra systerorganistioners utlåtanden (där FSF är medlem): Kopiosto, Sanasto och Upphovsmannaforum (Tekijäfoorumi).