Utlåtande om företagarförsäkringen

07.10.2022 kl. 11:50
FSFs utlåtande till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för företagare och vissa andra lagar.

Vi beklagar att lagberedningen inte varit optimal för den här regeringspropositionen. All lagberedning borde fungera så att alla berörda kan ta ställning och få aktuell information om lagberedningen. Den här lagberedningen har inte fungerat så, tyvärr.

Författare faller nu genom hålen i vårt socialskydd i Finland. Den här regeringspropositionen ändrar inte på det här. Stipendier kan och skall enligt vissa kriterier försäkras i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA).

Författare har även annan inkomst än stipendier. De får inkomster från till exempel sin upphovsrätt och från diverse uppträdanden och publikkontakt. Pandemin berörde även författare fast alla inte förstått det. Alla kulturarbetare berördes men i offentligheten har man inte lagt märke till författarnas nöd eftersom ”man ändå läst och köpt böcker” under pandemin. När pandemin slog till och samhället stängdes föll betydande inkomster bort för författare.

Få författare har företag och tyvärr är det få författare som har inkomster som går över inkomstgränserna i lagen om pension för företagare. Författares inkomster fluktuerar dessutom väldigt mycket. Ett år då en bok kommer ut har författarna oftast högre inkomster, än medan de skriver på följande bok. Då de skriver lever de om de har tur på stipendier.

Det finska samhället har inte heller tagit sitt ansvar genom att se författarnas nöd och dela ut flera statliga konstnärspensioner.

Bäst för författare skulle vara om alla deras inkomster kunde försäkras på ett och samma ställe till exempel Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Om man vill att lagen om pensions för företagare skall fungera även för författare med fluktuerande inkomster bör man ta i beaktande följande:

Arbetsinkomsten skall kunna definieras flexibelt och kunna förändras. Författarnas fluktuerande inkomster måste tas i beaktande. Regeringspropositionen i sin nuvarande form kommer inte att fungera för författare. Bestraffningssystem med förhöjda avgifter ser vi som problematiskt. Författares inkomster är inte statistik och därmed skulle ett in casu system vara bättre, där man tillsammans slår fast arbetsinkomsten. Dessutom borde man kunna ändra på inkomsten varje år eftersom inkomsterna inte är stabila.

Systemet med att försäkra stipendier i Lantbrukarnas pensionsanstalt har fungerat ganska bra. Kunskap om författarnas stipendier och inkomster har ackumulerats dit. Det skulle därmed vara logiskt att flytta över författarnas alla pensionsförsäkringar till LPA.

Vi är många i Finland som läser. Det vore på sin plats att komma ihåg att böcker inte kommer till av sig själv och att även författare har rätt till ett för dem fungerande socialt skydd.

Finlands svenska författareförenings utlåtande till RP 102/2022 rd., 22.9.2022