Tillbaka

Samnordiskt upprop: En fungerande demokrati kräver kvalitativ litteratur

21.12.2022

Utan litteratur ingen demokrati. En sanning så självklar att den är osynlig. Man skulle också kunna säga: Demokrati kommer ur litteratur. Hur skulle de som tillsammans frambringade parlamentarismen och den kvinnliga rösträtten kunna göra det utan kunskap om det förflutna, utan att gemensamt och via språket bygga ideologier kring idéer om alla människors lika värde? Hur skulle ett folkstyre kunna etableras och upprätthållas utan att det via skrift kommunicerades och erfors, omgestaltades och förmedlades av samhällets invånare?

En fungerande demokrati lever i en absolut och ömsesidigt livsuppehållande symbios med en rik och kvalitativ litteratur. För att den demokratiska processen ska fortgå och utvecklas krävs att författare ur alla befolkningsskikt och av alla slag har rimliga förutsättningar att leva och arbeta. Det behöver finnas en rik flora av förlag och andra offentliggörare av litteratur med vitt skilda intressesfärer och bevekelsegrunder. Och det krävs ett brett och finmaskigt grenverk av kunskapsrik, omsorgsfull och engagerad förmedling, om denna litteratur ska nå så många som möjligt.

Hur blev det så? Jo, det började med att man trodde att allt på nätet på något sätt var gratis. Sanningen är att det kostar precis lika mycket som i vår vanliga ”fysiska” värld. Det är bara det att pengarna hamnar i någon annans fickor.

Halva vår tillvaro idag är digital och den delen är i stort sett privatägd. Vi och informationen om oss är det som skapar rikedomarna i denna ”gratiskultur” – i förlängningen och i sin konsekvens en katastrof för den demokratiska processen. Och för litteraturen.

För oss som medborgare och invånare i de nordiska länderna återstår nästan allt att göra när det gäller att ta oss ur vår förvirring, riktningslöshet och naivitet i förhållande till det digitala. Förstå orsakerna till varför det under den synbarliga rikedomen, tillgängligheten, friheten, billigheten och möjligheten till gränslös socialitet, finns en tilltagande känsla av isolering och utarmning.

Det gemensamma arbetet med att förstå orsak och verkan måste påbörjas. Att förstå varför det breda utbudet av litteratur når allt färre. Förstå varför de unga läser allt mindre. Varför läskunnigheten minskar. Varför det köps allt färre böcker. Varför boklådorna blir allt sällsyntare. Varför det lånas allt mindre på biblioteken. Varför biblioteken blir allt färre. Varför den professionella, kvalificerade, omsorgsfulla, kommunikativa och pedagogiska förmedlingen av litteratur, genom kritik, kulturjournalistik, bibliotekarier, lärare, cirkeldeltagare, föräldrar, blir alltmer sällsynt.

Och förstå varför den genomsnittliga inkomsten för nordiska författare och översättare sjunkit drastiskt. Varför upplagorna minskat kraftigt. Varför ersättningen för en ljudbok är en bråkdel av den för en tryckt bok. Och slutligen hur allt det här är sammankopplat med vidmakthållandet och utvecklingen av den parlamentariska demokratin.

Vi älskar det digitala och allt vad det innebär av möjligheter för språk, ljud och bild, det är så självklart att det inte skulle behöva sägas. Vi älskar också delaktighet, tillgänglighet, en kunnig och omsorgsfull förmedling, en rik och mångfacetterad inhemsk och översatt litteratur. Vi älskar ett litterärt ekosystem fullt av egensinniga författare, översättare, förlag, bokhandlare, bibliotekarier, lärare, föräldrar, barn, kritiker och läsare. Och vi älskar och vill vara delaktiga i ett demokratiskt samhällsbygge.

Vi är tio författar- och översättarförbund från fem nordiska länder med sammanlagt ungefär 12 500 medlemmar. Vi har funnit att det nu är av nöden att samtidigt och gemensamt, via pressorgan på våra respektive språk, rikta oss till allmänheten, till det litterära fältet och till ansvariga politiker.

Dansk Forfatterforening

Dansk Oversætterforbund

Finlands översättar- och tolkförbund

Suomen tietokirjailijat ry

Suomen Kiirjailijaliitto

Finlands svenska författareförening

Rithøvundafelag Føroya

Islandsk Forfatterforening

Hagþenkir – Faglitterær forfattarforening

Sveriges Författarförbund

© 2023 Finlands svenska författareförening Webbdesign: Wikström Media