Tillbaka

Utlåtande om DSM-direktivet

17.05.2022

FSFs utlåtande till kulturutskottet gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

FSF vill ge sitt utlåtande till kulturutskottet. Regeringspropositionen är i sin helhet bättre än det förslag som publicerades hösten 2021.

Vi noterar till vår glädje att § 31–38 gällande förlagsavtalen i upphovsrättslagen (404/61) kvarstår. Det är bra att vår respons på den här punkten har beaktats. Det finns ett visst behov av att modernisera förlagsavtalsparagraferna. Då frågan aktualiseras igen bör det göras omsorgsfullt och så att intresseorganisationerna involveras. En arbetsgrupp kunde tillsättas för ändamålet.

DSM-direktivets syfte är att stärka upphovsmakarnas rättigheter. För en författare som i huvudsak arbetar ensam behövs en förstärkning av de strukturer som skyddar den enskilda konstnären och upphovsmakaren. Det är viktigt att upphovsmakarens position inte försvagas och utgångsläget fortsättningsvis är ett avtalsbaserat användarsystem. Det är genom att garantera konstnärens rätt till sin intellektuella egendom och till skälig ersättning som vi på bästa sätt möjliggör en kreativ och nyskapande framtid. Det är viktigt att det nu finns en ny paragraf (28a §) enligt vilken upphovsmakarna har rätt till lämplig och proportionell ersättning då deras verk nyttjas. Vi anser att det för att förstärka upphovspersonens ställning behövs signaler och incitament för kollektiva avtal. Kollektiva förhandlingar och kollektiva avtal bör nämnas inte bara i motiveringarna till regeringspropositionen utan även i själva paragrafen. För närmare motiveringar hänvisar vi till Upphovsmannaforums (Tekijäfoorumi) utlåtande.

Paragraf 30a har bestämmelser om den ursprungliga upphovsmannens rätt att få redovisning om utnyttjandet av verk. Relevant och uttömmande information är viktigt. Vi anser ändå att upphovsmannens ställning ytterligare bör förstärkas. För närmare motiveringar hänvisar vi till Upphovsmannaforums (Tekijäfoorumi) utlåtande.

Paragraf 30b innehåller bestämmelser om återkallandet av överlåtelse av rättigheter. Upphovsmakaren har enligt paragrafen rätt att återkalla överlåtelse av rättigheter endast då verket inte nyttjats. Paragrafen motsvarar varken DSM-direktivets ordalydelse eller dess anda och därmed bör paragrafen skrivas om. För närmare motiveringar hänvisar vi till Upphovsmannaforums (Tekijäfoorumi) utlåtande.

Den nordiska traditionen av en elegant och smidig upphovsrättslagstiftning som garanterar yttrandefriheten i och med konstnärers rätt till sitt verk bör också i fortsättningen respekteras i Finland. Vi bör även i Finland införa lagstiftning för allmän användarlicens. Denna modell skulle erbjuda ett snabbt och flexibelt system som tar i beaktande nya användarsätt och behov. Systemet garanterar både konstnärens och användarens intressen.

© 2024 Finlands svenska författareförening Webbdesign: Wikström Media