Tillbaka

Utlåtande till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om indexjustering åren 2024–2027

26.09.2023

FSF har 24.9.2023 gett utlåtande till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om indexjustering åren 2024–2027 av vissa förmåner och belopp som är bundna vid folkpensionsindex och levnadskostnadsindex och lagar som har samband med den samt till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen (VN/20785/2).

Vi anser att remisstiden är för kort. En remisstid på fem (5) arbetsdagar är ett tecken på undermålig lagberedning.  Vi efterlyser även bättre konsekvensbedömning.

Enligt propositionen ska vissa förmåner och belopp som är bundna vid folkpensionsindex eller levnadskostnadsindex inte justeras åren 2024–2027 på det sätt som anges i lagen om folkpensionsindex eller enligt förändringarna i levnadskostnadsindex.

Den föreslagna lagen gäller dagpenningsförmånens minimibelopp enligt sjukförsäkrings-lagen, minimibeloppet av rehabiliteringspenning för yrkesinriktad rehabilitering och för unga enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenning-förmåner, beloppet av grunddagpenningen, grunddagpenningens förhöjningsdel och barnförhöjningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, förmåner enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn, belopp enligt lagen om allmänt bostadsbidrag, belopp enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare, beloppet av studiepenningen, försörjarförhöjningen till studiepenningen och läromaterialstillägget enligt lagen om studiestöd, beloppet av vuxenutbildningsstödets grunddel enligt lagen om vuxenutbildningsförmåner samt mottagningspenning eller brukspenning enligt lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel. Dessutom föreslås det att lagen om bostadsbidrag för pensionstagare ändras temporärt så att sådana utgifter för uppvärmning, vatten och underhåll, genomsnittliga boendeutgifter och boendeutgifternas maximibelopp som ska beaktas i bostadsbidraget inte justeras åren 2024–2027.

Ingen helhetskonsekvensbedömning gällande alla konsekvenser av alla nedskärningar har gjorts. Vi är inte de enda som är oroliga. Även justitiekansler Tuomas Pöysti har uttalat sig (HS 22.09) och även han är oroad av att regeringen inte gjort tillräckliga konsekvensbedömningar eller bedömt korseffekterna av propositionerna som skär ner socialskyddet.

Igen föreslår regeringen att man skär av de svagaste i samhället. De här förslagna nedskärningarna ökar på inkomstklyftorna i vårt samhälle. Att man tillika som man skär av de fattigaste ger skattelättnader åt de rika är oförsvarligt. Regeringen för en politik som inte har en förankring i ekonomiska realiteter utan endast är politisk.

Vi motsätter oss regeringens planer att indexjustera det vill säga att frysa vissa förmåner och belopp som är bundna vid folkpensionsindex och levnadskostnadsindex. Inflationen kommer att de facto minska stöden.

© 2024 Finlands svenska författareförening Webbdesign: Wikström Media