Verksamhet

Finlands svenska författareförenings huvudsakliga uppgift är att bevaka författarnas fackliga intressen. Den upphovsrättsliga lagstiftningen, förlagskontraktet och biblioteksstipendierna är exempel på frågor som föreningen aktivt har drivit. FSF företräder medlemskåren vid avtalsförhandlingar med Undervisnings- och kulturministeriet, förläggare och andra avtalsparter samt avger förslag och utlåtanden i fackliga, kulturpolitiska och litterära frågor.


Samarbete

FSF har ett nära samarbete med Suomen Kirjalijaliitto, Finlands facklitterära författare rf, Finlands översättar- och tolkförbund, Forum Artis, Sanasto, Kopiosto, Läscentrum och FILI.

Nordiskt och internationellt
FSF är medlem i Nordiska författar- och översättarrådet, European Writers’ Council, Baltic Writers’ Council, International Authors Forum, Skandinaviska Föreningens Konstnärshus i Rom och Villa Karos vänner.


Stadgar

STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA FÖRFATTAREFÖRENING RF
grundad 1919

Godkända av Patent- och registerstyrelsen 3.12.2013

§ 1                                    
Föreningens namn är Finlands svenska författareförening och dess hemort är Helsingfors.

§ 2
Föreningens syfte är att tillvarata  medlemmarnas ideella samt   allmänna och gemensamma ekonomiska intressen och bevaka deras   författarrätt.  Föreningen arbetar också för att främja den   finlandssvenska litteraturen.
    
Föreningen företräder medlemskåren vid avtalsförhandlingar med statsmakten, radio- och televisionsbolag, förläggare och andra avtalsparter samt avger förslag och  utlåtanden i fackliga och  litterära frågor. 

För att stöda sin verksamhet kan föreningen ta emot donationer och testamenten samt äga för sin verksamhet nödvändig fast egendom.
  
Föreningen kan  utge litterära publikationer och inspelningar.

§ 3
Till ordinarie medlem i föreningen kan väljas finlandssvensk författare som  offentliggjort minst två skönlitterära originalverk på svenska.  Till  ordinarie medlem kan också upptas person som på annat sätt gjort en betydande insats för den finlandssvenska litteraturen.

Föreningen kan  ha  enskilda personer som understödande medlemmar.

§ 4
Medlemskap beviljas av styrelsen efter skriftlig ansökan.  Om ansökan avslås kan skriftligt besvär  inlämnas till styrelsen som bör behandla frågan på nytt.

Ordinarie medlemskap träder i kraft sedan anslutningsavgiften erlagts.

Medlem kan i varje angelägenhet som är av allmänt intresse för författarna eller litteraturen, eller som berör medlemmens egna intressen som författare, vända sig till föreningens styrelse som bör behandla ärendet. Hänvändelsen bör ske skriftligt och innehålla  uppgifter som belyser frågan.

Medlem utträder ur föreningen genom skriftlig anmälan till styrelsen eller dess ordförande eller genom anmälan vid föreningens möte.

Föreningen kan utesluta medlem som uppenbart motarbetar eller på annat sätt  skadar  den.  Förslag till uteslutning jämte motivering framläggs av styrelsen vid föreningsmöte där ifrågavarande medlem  har rätt att uttala sig.  Beslut om uteslutning  fattas vid sluten omröstning med minst tre fjärdedels majoritet.

Medlem som trots två påminnelser lämnat sin medlemsavgift obetald i över ett år anses ha utträtt ur föreningen.

§ 5
Person som förtjänstfullt verkat för föreningens syften kan utses till hedersmedlem.  Val av hedersmedlem sker vid föreningsmöte på förslag av styrelsen.  För att förslaget skall godkännas krävs fyra femtedels majoritet.

§ 6
Årsmötet beslutar om anslutningsavgiftens och årsavgiftens storlek  för ordinarie medlemmar samt om understödande medlems årsavgift.

Hedersmedlem erlägger ingen avgift.

Anslutningsavgifterna tillförs Författareföreningens minnesfond.  Föreningen och utomstående kan göra inbetalningar till fonden.  Ur fondens avkastning kan på förslag av föreningens förstärkta styrelse understöd utbetalas åt sjuka eller nödlidande författare.

Medlem som i minst 30 år i följd tillhört föreningen erlägger ingen avgift från och med det år medlemmen fyller 65 år.

§ 7
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som utses vid årsmötet.  Till styrelsen hör en ordförande, särskilt vald för två år, och sex andra ordinarie medlemmar, valda för två år.  För halva antalet medlemmar utlöper mandattiden årligen.  Till styrelsen hör ytterligare två suppleanter valda för ett år.

Styrelsemedlem kan återväljas för högst två tvåårsperioder och på nytt väljas efter två år.   Mandatperioden för en person kan bli högst tre år som suppleant plus högst sex år som ordinarie styrelsemedlem, varefter en paus på två år måste hållas innan den kan bli invald på nytt.

Suppleant kallas till styrelsens sammanträden och deltar i arbetet, men har rösträtt endast som ersättare för frånvarande ordinarie  styrelsemedlem.

Styrelsen väljer inom sig en eller två vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare, verksamhetsledare, skattmästare och övriga funktionärer.  Styrelsen är beslutför när minst fyra medlemmar, ordförande eller vice ordförande medräknad, är närvarande vid utlyst sammanträde.  Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal i sluten omröstning bestäms utgången genom lottning. Vid lika röstetal i öppen omröstning avgör mötesordförandes röst, dock inte i frågor som gäller val, där lotten avgör.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller, då ordförande har förhinder, på kallelse av vice ordförande  eller då minst fyra styrelsemedlemmar så kräver.

§ 8
Årsmötet utser en förstärkt styrelse, som utom ordinarie styrelsen omfattar fyra medlemmar, valda på två år.  Mandatet utgår årligen för hälften av dem.  Medlem i förstärkta styrelsen kan återväljas för högst två tvåårsperioder och på nytt väljas efter två år.

Förstärkta styrelsen beslutar och gör rekommendationer om pris, stipendier och understöd och kan även sammankallas för att behandla frågor av särskild betydelse för föreningen och medlemskåren.

Förstärkta styrelsen är beslutför när minst sex medlemmar är närvarande vid möte.  Beslut fattas med enkel majoritet.  Vid lika röstetal i sluten omröstning bestäms utgången genom lottning.  Vid lika röstetal i öppen omröstning avgör mötesordförandes röst, dock inte i frågor som gäller val där lotten avgör.

§ 9
Föreningens namn tecknas av ordförande och vice ordförande tillsammans eller av någon av dem tillsammans med verksamhetsledaren eller skattmästaren.

§ 10
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet och nödvändiga handlingar samt styrelsens årsberättelse överlämnas till revisorerna senast två veckor före årsmötet.  Revisorerna, som är valda för kalenderåret, skall ge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

§ 11
Årsmötet äger rum före utgången av april månad.

Styrelsen kallar samman föreningens möten. Extra möte sammankallas vid behov eller  då föreningens möte så beslutar eller då minst en tiondel av föreningens röstberättigade  medlemmar skriftligt kräver det hos styrelsen för ett särskilt angivet ärende.

Kallelse till möte sker senast sju dagar före mötet antingen så att en skriftlig kallelse skickas till varje medlem eller genom annons i en i Helsingfors utkommande svenskspråkig tidning.

§ 12
Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
1.  Mötet öppnas.
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.
3.  Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.
4.  Föredragningslistan för mötet godkänns.
5.  Styrelsens berättelse över föreningens verksamhet under föregående kalenderår.
6.  Bokslutet.
7.  Revisionsberättelsen.
8.  Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet.
9.  Styrelsens verksamhetsplan och budget.
10. Anslutnings- och årsavgifternas storlek samt understödande medlems årsavgift.
11. Val av styrelsens ordförande vartannat år.
12. Val av övriga  ordinarie styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå och val av  suppleanter i styrelsen.
13. Val av medlemmar i förstärkta styrelsen.
14. Val av en revisor, som bör vara CGR, och en  revisorssuppleant.

Andra ärenden än ovannämnda kan upptas vid årsmöte på styrelsens förslag eller om någon av föreningens medlemmar minst två veckor före årsmötet inlämnat skriftlig framställning till styrelsen.

§ 13
Vid föreningens möte har varje röstberättigad ordinarie medlem och hedersmedlem en röst. Rösträtten  kan endast utövas personligen.

Föreningens beslut fattas med enkel majoritet om ej annorlunda stadgas.

Val av ordförande, övriga ordinarie styrelsemedlemmar, suppleanter och medlemmar i förstärkta styrelsen sker med slutna sedlar.  Sluten omröstning äger rum även vid val av hedersmedlem och vid uteslutning av medlem.

I övrigt  sker omröstning öppet om inte medlem begär omröstning med slutna sedlar.

Vid lika röstetal i sluten omröstning bestäms utgången genom lottning. Vid lika röstetal i öppen omröstning avgör mötesordförandes röst, dock inte i frågor som gäller val, där lotten avgör.

Ärende som första gången behandlas vid föreningsmöte skall bordläggas till nytt möte om minst en femtedel av de närvarande yrkar på det.  För förnyad bordläggning krävs enkel majoritet.

§ 14
Förslag till ändring av föreningens stadgar behandlas av styrelsen som efter beslut överlämnar ärendet till föreningsmöte.  För att ändring skall godkännas bör den omfattas av minst tre fjärdedelar av de på mötet avgivna rösterna.

§ 15
För upplösning av föreningen krävs att beslutet omfattas av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna vid två på varandra följande föreningsmöten.  Mötena äger rum med minst två månaders mellanrum.

Vid upplösning av föreningen tillfaller  dess egendom och tillgångar annan finlandssvensk registrerad förening eller stiftelse som verkar för liknande ändamål som föreningen.  Beslut i saken fattas på föreningens sista möte.

___